§1 DEFINICJE

 1. Usługodawca
  Focode Jakub Fokczyński,
  ul. Pułaskiego 29B, 84-300 Lębork,
  nip:8411558104, regon:221206785
 2. Abonent – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie podsiadające osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą i korzystające z usług Usługodawcy.
 3. Opłata– opłata okresowa uiszczana przez Abonenta jako wynagrodzenie za Usługę.
 4. Usługa – czynność polegająca na udostępnianiu oprogramowania sklepu internetowego lub serwisu internetowego świadczona przez Usługodawcę na rzecz Abonenta.
 5. Usługa testowa – usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz Abonenta nieodpłatnie przez 30 dni mająca na celu zaznajomienie Abonenta z funkcjonalnością i zasobami Usługi.
 6. Oprogramowanie – udostępnione przez Usługodawcę oprogramowanie sklepu internetowego lub serwisu internetowego.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Abonenta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na jego stronie.
 8. Cennik – wykaz odpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę zawierających opłaty okresowe i jednorazowe publikowane na stronie internetowej www.focode.pl.
 9. Klient – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie podsiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonując zakupów w sklepie internetowym Abonenta lub korzystająca z serwisu internetowego Abonenta.
 10. Dzień roboczy - oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 §2 OPROGRAMOWANIE I WARUNKI ŚWIADCZNIA USŁUGI

 1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania i jest jego twórcą.
 2. Usługodawca zapewnia, że Oprogramowanie nie jest obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności, że zawarcie umowy nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich.
 3. Abonent uzyskuje licencję niewyłączną na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie na wybrany przez Abonenta czas trwania umowy.
 4. Aktualna funkcjonalność Oprogramowania i parametry Usługi publikowane są na stronie internetowej www.focode.pl.
 5. Dokonanie Rejestracji jest z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją wszystkich jego zapisów.
 6. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy zawarcia umowy świadczenia Usługi bez podania przyczyny.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnej konfiguracji Oprogramowania przez Abonenta.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o świadczeniu Usługi na rzecz Abonenta na swoje stronie internetowej na potrzeby list referencyjnych.
 9. Abonent ma prawo do wyboru szaty graficznej „skórki” Oprogramowania spośród wzorów stworzonych przez Usługodawcę.
 10. Abonent jest zobowiązany podać prawdziwe dane identyfikacyjne i informować Usługodawcę o wszelkich zmianach danych Abonenta.
 11. Abonent nie może wykorzystywać Usługi:
  - w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
  - w sposób sprzeczny z prawem
  - w sposób godzący w prawa osób lub podmiotów trzecich

  W wypadku zaistnienia którejkolwiek z tych sytuacji, Usługodawca ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i zablokowania dostępu do Usługi.
 1. Abonent zobowiązany jest do korzystania z Usługi w taki sposób, aby nie mogła zostać wykorzystana przez osoby nieupoważnione.
 2. Abonent nie jest uprawniony do płatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim.
 3. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Usługodawcy o wszelkich problemach związanych z funkcjonowaniem Usługi za pośrednictwem adresu e-mail biuro@focode.pl.
 4. Abonent ponosi jedyną i wyłączną odpowiedzialność za publikowane za pomocą Usługi materiały.
 5. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację zamówienia dokonanego u Abonenta przez Klienta jego sklepu internetowego.
 6. Abonent odpowiada finansowo za wszelkie swoje działania, łamiące prawo, prawa podmiotów i osób trzecich oraz niniejszy regulamin. Jeśli w wyniku takich działań Abonenta, strony trzecie wystąpią wobec Usługodawcy z roszczeniami, Abonent zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty i wydatki jakie Usługodawca poniosło z tego tytułu.
 7. Udostępnienie Abonentowi oprogramowania sklepu internetowego lub serwisu internetowego jest przeprowadzane na serwerze Usługodawcy. Usługodawca i Abonent mogą w pisemnej odrębnej umowie odstąpić od tego zakazu.

 §3 ZAWARCIE UMOWY

 1. Abonent może korzystać z Usługi wyłącznie na potrzeby i w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.
 2. Dokonanie przez Abonenta Rejestracji oznacza wyrażenie zgody na Aktywacje konta. Po dokonaniu Rejestracji Abonent za pośrednictwem adresu e-mail otrzymuje hasło pierwszego logowania, a następnie po weryfikacji przez Usługodawcę danych Abonenta otrzymuje za pośrednictwem adresu e-mail informację o aktywacji Konta. Aktywacja konta umożliwia złożenia zamówienia na Usługę na wybrany przez Abonenta okres.
 3. Po złożeniu zamówienia Abonent jest uprawniony do korzystania z Usługi testowej przez okres 30 dni pod domeną Usługodawcy tj. Nazwa.focode.pl. po zakończeni Usługi testowej Abonent ma prawo do używania własnej domeny.
 4. Usługodawca 14-dni i 7-dni przed upływem okresu Usługi testowej poinformuje za pośrednictwem adresu e-mail Abonenta o jej wygasającym terminie.
 5. Usługodawca zablokuje dostęp do Usługi po zakończeniu okresu Usługi testowej, chyba że Usługodawca na 1 dzień roboczy przed zakończenie trwania Usługi testowej otrzyma od Abonenta zamówienie i zapłatę. W przeciwnym razie następuje blokada dostępu do Usługi. Przywrócenie dostępu do Usługi jest możliwy na zasadach określonych w § 3 pkt 15.
 6. Złożenie zamówienia i dokonanie zapłaty jest jednoznaczne z zawarciem umowy.
 7. Umowa jest zawierana na czas określony, w zależności od wyboru Abonenta na następujące okresy:
  a) 30 dni
  b) 90 dni
  c) 180 dni
  d) 360 dni
 8. Umowa zawarta na czas określony wygasa z chwilą upływu okresu wybranego przez Abonenta.
 9. Wysokość opłat za Usługę jest określona przez Cennik publikowany na stronie Usługodawcy
 10. Opłatę Abonent jest zobowiązany opłacać najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury ProFormy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania płatności a rachunku bankowym Usługodawcy.
 11. Opłaty pobierane są z góry w zależności od wybranego przez Abonenta okresu trwania umowy, na podstawie faktury ProForma. Po dokonaniu zapłaty faktury ProFormy wystawiana jest faktura VAT. Faktury przesyłane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail Abonenta.
 12. Płatności elektroniczne obsługiwane są:
  - przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.
 13. Z chwilą zawarcia umowy Abonent oświadcza, że:
  - zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu
  - wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi
  - wyraża zgodę na elektroniczne otrzymywanie informacji o zmianach w usłudze.
  - wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w postaci elektronicznych.
 14. Usługodawca powiadomi Abonenta za pośrednictwem adresu e-mail o upływający okresie obowiązywania Umowy oraz konieczności złożenia kolejnego zamówienia i dokonaniu zapłaty nie później niż na 14 dni przed końcem obwiązywania wybranego przez Abonenta czasu trwania umowy .\
 15. W przypadku braku zapłaty za usługę w terminie określonym w § 3 pkt 10 następuje blokada dostępu do Usługi. Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Abonenta o blokadzie za pośrednictwem adresu e-mail.
 16. W przypadku dokonania opłaty w terminie 14 dni od daty dokonania blokady dostęp do Usługi może zostać przywrócony.
 17. Brak płatności za usługę w ciągu 14 dni po wymaganym terminie płatności powoduje wygaśnięcie umowy.
 18. Usługodawca powiadomi za pośrednictwem adresu e-mail Abonenta o przekroczeniu przez niego parametrów Usługi i konieczności dokonania zaproponowanych przez Usługodawcę usprawnień w celu przywróceni parametrów Usługi. W przypadku gdy Abonent nie dokona zaproponowanych przez Usługodawcę usprawnień w terminie 14 dni od daty powiadomienia usługodawca ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi i rozwiązani umowy w trybie natychmiastowym.
 19. Istnieje możliwość wykupy oprogramowania, z którego korzysta Abonent i zainstalowaniu do na serwerze Abonenta na odrębnych warunkach.

 §4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1.  Usługodawca zobowiązane jest do nieprzerwanego świadczenia usług.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do chwilowego wyłączania Usługi na czas prowadzenia prac konserwacyjnych oraz instalowania aktualizacji.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności tymczasowego wstrzymania świadczenia usługi lub jej elementów, usługodawca powiadomi o tym Abonenta z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Usługodawca gwarantuje ciągłość świadczenia. Jeśli na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca, nastąpi brak ciągłości świadczenia Usługi trwający ponad 9 godzin, Usługodawca w ramach rekompensaty przedłuży okresu trwania umowy o kolejne 2 dni, za każde 9 godzin braku ciągłości Usługi.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku niespełnienia
  przez Abonenta warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Usługi (określonych w funkcjonalności Oprogramowania i parametrach Usługi publikowanych są na stronie internetowej www.focode.pl).
 6. Usługodawca udostępniając Usługę Abonentowi, korzysta z zewnętrznych serwerów
  dedykowanych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku
  awarii lub braku dostępu do serwera spowodowanego przez zewnętrznego dostawcę hostingu.
  Usługodawca dokłada wszelkich starań aby system działał bez przeszkód, zgodnie z zawartymi w regulaminie ustaleniami, natomiast jest uzależniony od dostawcy hostingu i nie może zagwarantować szybszego czasu reakcji niż ten ustalony z dostawcą hostingu.
  7. Usługodawca nie gwarantuje, że Usługi będą wolne od podatności na włamania lub ataki, z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowe.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy ze wszystkich tytułów prawnych określonych w k.c. i innych obowiązujących przepisach prawnych ograniczona jest do wysokości 1000zł i nie obejmuje w żadnym wypadku utraconych przez Abonenta korzyści.

§ 5 REKLAMACJA

 1. Abonent ma prawo składać reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi.
 2. Abonent jest zobowiązany zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki za pośrednictwem adresu e-mail biuro@focode.pl.
 3. W zgłoszeniu reklamacji Abonent zobowiązany jest podać:
  - oznaczenie Abonenta umożliwiające jego identyfikację
  - przedmiot reklamacji i czas powstania usterki
  - okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem adresu e-mail w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu określonego w ust. 4, jeśli rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Abonenta dodatkowych informacji, przez co zostanie wydłużony czas odpowiedzi na reklamację.
 6. Abonent może dochodzić od Usługodawcy roszczeń na drodze sądowej po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

 §6 ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu lub Cennika.
 2. Abonent zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu lub Cennika przynajmniej z jedno miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem adresu e-mail.
 3. Do czasu zakończenia wybranego przez Abonenta czasu trwania umowy obowiązuje Abonenta Poprzedni Regulamin lub Cennik. Nowy Regulamin lub Cennik obowiązuje Abonenta od rozpoczęcia nowego wybranego przez Abonenta czasu trwania umowy.
 4. Umowę z upływem okresu na jaki była zawarta ulega rozwiązaniu. Nie jest dopuszczalne wypowiedzenie umowy w trybie wcześniejszym.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Abonenta, w przypadkach określonych w Regulaminie a ponadto w sytuacji gdy:
  - zostaną naruszone w sposób rażący ponowienia Regulaminu,
  - w sposób rażący zostaną naruszone obowiązuje przepisy prawa polskiego lub kraju na terenie którego prowadzona jest sprzedaż przez Abonenta,
  - usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem lub Abonent będzie działał celowo na szkodę Usługodawcy.

  W takim przypadku opłaty uiszczone przez Abonenta nie podlegają zwrotowi.
 1. Po ustaniu umowy wszystkie dane zgromadzone przez Abonenta w okresie świadczenia Usługi zostają usunięte z serwera Usługodawcy w sposób uniemożlwiający ich odtworzenie(nieodwracalny) po 14 dniach.

 §7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji świadczenia usług ora wystawiania faktur. Abonent ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 2. Abonent jest administratorem danych osobowych Klientów swoich sklepów internetowych.
 3. Abonent powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych Klientów swoich sklepów internetowych zgromadzonych na serwerze z zakresie czynności wynikających z realizacji usług. Wszystkie dane osobowe  Klientów sklepów internetowych Abonenta, zgromadzone na serwerze  udostępnionym w ramach Usługi przez Usługodawcę, będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

 §8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niemniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2017.